Rökluckor

Ofta utgör brandgaserna en större risk för människor än själva lågorna. Därför är en säker och effektiv brandgasventilation en mycket viktig del av det totala brandskyddet.

nyatecEn funktionell brandgasventilation medför också mindre rökskador på materiel och egendom.Brandgasventilatorer kan öppnas både automatiskt, antingen genom en smältsäkring som utlöser vid en viss temperatur eller via ett automatiskt brandlarm. Luckorna kan också öppnas manuellt.
Det har installerats brandgasventilatorer i Sverige under lång tid och dessa byggnadstekniska brandskyddsanordningarna behöver och kräver underhåll. Enligt studier som gjorts och våra egna erfarenheter klarar ofta installationerna inte av att uppfylla den funktion som de var tänkta att klara.

 

 

 

branddrrBranddörr

En ovärderlig investering. En liten gnista i ett obevakat utrymme kan skapa stor förödelse och få stora konsekvenser. Brandhärden kan sprida sig väldigt snabbt och i lokaler där människor normalt inte vistas är det svårt att upptäcka branden innan det är för sent. Om branden inte kontrolleras kan den snabbt sprida sig till områden där människor befinner sig. Därför är det oerhört viktigt att ha en säker branddörr monterad. En funktionell branddörr både kontrollerar och stänger inne bränder samtidigt som den även skyddar mot oönskade intrång från utsidan.